Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL

13 Aprilie 2010

HOTARIREA Nr. 72- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2010
HOTARIREA Nr. 73- privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 74- privind: aprobarea proiectului ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa prioritara 4:"Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice"
Domeniul major de interventie 2: "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi"
Operatiunea: "Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitatii de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"
precum si a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale si a cofinantarii proprii

HOTARIREA Nr. 75- privind emiterea unui aviz favorabil in vederea alocarii sumei de 82000 lei din bugetul local pentru achitarea documentatiei de accesare a proiectului "Ferma Panouri Fotovoltaice cu o putere instalata de 0.5Mw"
HOTARIREA Nr. 76- privind aprobarea aplicarii Programului National de Dezvoltare Rurala - Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii prin construirea si/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile agricole de exploatatie
HOTARIREA Nr. 77- privind emiterea unui aviz favorabil in vederea alocarii sumei de 70750 lei din bugetul local pentru achitarea documentatiei de accesare a proiectului "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii - Modernizare si construire drumuri exploatare agricola"
HOTARIREA Nr. 78- privind emiterea unui aviz favorabil in vederea alocarii sumei de 15000 lei din bugetul activitatii "administrarea cimitirelor" pentru achitarea documentatiei cadastrale pentru Cimitirul Municipal "Sf.Toma" Husi
HOTARIREA Nr. 79- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Executie instalatie electrica Obor, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 80- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Extindere conducta de distributie gaze naturale intre strazile Frunzelor si Calea Basarabiei"
HOTARIREA Nr. 81- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a urmatoarelor obiective de investitie: "Reabilitare spatiu de joaca str. Piata Victoriei mun. Husi", "Reabilitare spatiu de joaca str. Alexandru Giugaru mun. Husi" si "Reabilitare spatiu de joaca str. 14 Iulie mun. Husi"
HOTARIREA Nr. 82- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Meleti Istrate si 1 Mai, municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 83- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reabilitare carosabil Aleea Scolii"
HOTARIREA Nr. 84- privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, situat in Husi, Zona Dric nr.2, in suprafata de 140009 mp, cu numarul cadastral 3104, inscris in cartea funciara 70110
HOTARIREA Nr. 85- privind stabilirea unor normative de cheltuieli pe anul 2010
HOTARIREA Nr. 86- privind rectificarea bugetului local pe anul 2010- etapa aprilie
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 87- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 88- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
(Anexa);

HOTARIREA Nr. 89- privind acordarea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 8750 lei din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru premiul aferent distinctiei "Diploma de excelenta" pentru doamna educatoare Serban Venetia
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Buget 2011
Bilant 2010
Registrul datoriei publice locala si registrul garantiilor locale
Listele de investitii pe anul 2011
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2009


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003